Вход для зарегистрированных

пользователей

 

Забыли пароль?
Общественно–политическая газета Чукотского АО

Новости

Чукотка

Опрос недели

А´РЭӇАУТ, ЧАМА КАЛЬАНТО

22.11.2019
Елена Аренаут-Калянто родилась 24 августа 1948 г. в районе озера Майныгытгын Беринговского района в семье кочевых оленных чукчей. В 1970 году окончила Магаданское медучилище. Елена Васильевна – ветеран труда, её рабочий стаж составляет 49 лет. Награждена почётными грамотами и благодарностями Правительства Чукотского АО. В 2005 году удостоена знака «Отличнику здравоохранения». ФОТО: МИХАИЛ ГЕРМАШОВФОТО: МИХАИЛ ГЕРМАШОВ
Татьяна БАРДАШЕВИЧ, Иван О´МРУВЪЕ
gazeta@ks.chukotka.ru

Перевод Пыкэрыӈӈок Ы´лёӈэт округэн, э´митлён ратвагъа 10 декабрык, Ассоциация эвынӈуткэкыльин ынкъам Музейныкэн центр «Наследие Чукотки» гавэтгыльатленат рылек льовылгыгыргын анадыркэн фельдшерык Елена А´рэӈаутына-Кальантона рээн округкэн музейык. Ынӄэн гатвален ынӈытэӄ.


ЕП ӇЭЭККЭӃЭЮ ЭНМЭЧ АВЫНРАЛЬО ГИТЭ
– Гым гъурэтигым чавчывэн ройыръык Майӈыгытгык ӄача, вальын Беринговскыкэн районык энмэч Майӈымаравыплыткок, – нивӄин Елена Васильевна. – Гымнин ытлыгын пэлӄэтык ы´ттъыёлкэн ӈэвъэн гэӈирэӄэвлин ӈавтыӈык, ы´ттъыёлкэн ӈэвъэн ынин – ынӄэн гымнин ытля. Микынэ гым гагтойгым, ынӄэн вэтгаво люӈылгыльын йытоткольа, ыннаныӈ вальо нинмури ырыкы, ыннаны ыргынан ымыльоморэ ы´лгу нинмури, наӄам мытлыӈыргарморэ кмиӈымури.
– Лымӈэ ръэнут, Елена Васильевна гынан кэтъоркын энма ӈээккэӄэю? – пынлёнэн ытлён мигчитльэн Фондык Купол Татьяна Бардашевичына.
– Еп 6-7-ча элеӈитыльу мури ӈиныльыӄэймури энмэч этыно нинмури авынральо, – гочытколен мургин пычвэтгавтомгын. – Моргынан ынпыянвыт нинэвинрэнмури гыпильэтык. Ягталытвама йытоткольа ныкэтъоӄэн, миӈкриытри ганколхозавленат, ӄол нынтыӄинэт чычеткинэльыт нынъянръавӄэнат миӈкы ытри нымытвак, ӄулин лыгэн ӄолеколхозык.
Ынӈин чычеткинэльыт ныпааӄэнат льувылгык, нивӄин Елена Васильевна. Этаны ытръэч ныльувылгыӄинэт этъопэл льэлеӈкы гэкэӈэ лымэвыр маглята рэмкичик , элек-ым тимитэ, ыныкит чымче вак мэйӈывээм, ынӈин ӈан нынтымури ӈэргэрык калетконвэты ӄытык тэмэткынык, калеткоагты-интернатэты.
– Гымнан тытаӈкэтъоркын миӈкриӈан мури нывинрэнмури ывик, ваӈэк, ӈуйытвык ярачыкон, лыгэн энмэч пэтле нынъэлмури авынральо, – нивӄин А´рэӈаут-Каьанто. – Ынӈин мури нынмэйӈэвмури ынрыянва ӄитпыльэтык, лыги лыӈкы йытоткоьыт, ымы таӈавэръэпык, омэты, кавэты.

ТАӇДОКТОР ЫНКЪАМ КЭНТИТ
Еп ӄэйӈээккэӄэю энма гымнан тыльугъэн Иван Фёдорович Прохоренков, вальын Майӈымаравынвык, мэӈин палӄатыӈок ганымытвален Анадырык, – нэнакэтъатӄэн Елена Васильевна. – Ынкатагнэпы ытлён ымваӈэт гымыглиӈык варкын: ниӈвиӈӄин, пэнин морыкы ы´лгыльэтыльын.
Иӈӄун эвнъэнӄэткэ ӄытык докторэты, ынан нэнанкалыровӄэнат кэнтит, эмэлкэ ынӈин нинэнпэгчиӈэвӄинэт нэнэнэт, нивӄин Елена Васильевна, эймэвыльыт ыныкы нинэгитэӄинэт,миӈкри вальыт ыргинэт ванныӄагтэ, вилют…
– Ӄулин Иван Фёдоровичына иниквъи, иӈӄун мэйӈэтык гым тырэнъэлы инэнмэлевэтыльу, – рымагтэты нивӄин Елена Кальанто. – Льуркыниткы, ыннӄэныно тынъэлык, гэкэлиткуплыткуйгым медучилищек.
Мыгънва нымытвальа Анадырык ынкъам Тавайваамык еп ӈээккэӄэю энма лыги нэлгыркын Елена А´рэӈаут-Кальанто. Ынкыгрээн Валентина Ӄанле, Евгения Верещагина, Зинаида Кэвэв, Галина Тъэюлӄут-Нотатыӈагыргыӈа, ынкъам ымыльорык ыргынан натаӈытвыркын ынӄэн ӈэвысӄэт.
– Икутъэр гивиӈитти яалегты Тавайваамык гатвален фельдшеркэн-акушеркэн ванны (ФАП), миӈкы гэмигчирэтлин мургин Елена Васильевна. – нивӄин кэлиныгйивэтыльын Яракэн кмиӈин минъутэминӈэткин Галина Нотатыӈагыргыӈа. – Ыныкит мэӈин нывэнӄачьатыӈӈоӄэн, тымӈалголяӄ титэ нъэйӈэвӄин ынкъам ныетӄин Елена Кальанто, ӄэлюӄ эвын ынӈин вальын, ниӈвиӈӄин,нывэймэнӄин ымыльорыкы нотатомгэты. Лыгэн-ым ытлён ӄонпыӈ ныӄитпыӄин, коргаво лынъё!
Евгения Верещагина нэмыӄэй нивӄин, иӈӄун Кальанто аӈынваӈэкыльэн, пылчемгъогты вальын, ынӄэната ыныкагты рэмкын коргэты рэсӄивыльын.

КЭЛИНЫГЙИВЭТЫЛЬЫТ ЫНКЪАМ ПШЕНИЦА
Елена Кальанто нивӄинн,иӈӄун аӈъачгыргын янор рэйгуленӈык русильин йилыйил, э´квыргъам амкытрэватык кэлиныгйивэтыльын Ксения Нуваттагныӈа ыргынан ӄынвэр тыляйголятыӈ нэтчын калеткома ынӄэн ынкъам ӄынвэр моогъат мачвэтгавык русильымил. Ынӈатал эргаквыргын – кэличитык, калевэтгавык ынкъам вэтгавык русильымил!
Елена Васильевна корреспондента «КС» Иван О´мрувъена тэленъеп лыги. Ӈэвысӄэт амыгвэтгавкыльэн, акалырокыльэн. Ынӈытэӄ ынан рырынгиивин ӈаргын ынкъам пынлёнэн: «Миӈкри тылеркын?». Гочытколен ӈэвысӄэт: «Мэгчерынвэты», ынӄоры нывилык люур рымагтэты эвыӈӈогъэ: «Ӈыркычгыргын ынпавтагнэты мигчирысӄивык». Журналист иничгытэтгъи ынкъам пынлёнэн: «Иа´м?». Ӈэвысӄэт гочытколен: «Ӄоо, вэчьым эмынпэвык». Наройвыӄэн, ныйгулӄин мигчирэтык ынӈин ивыльын. О´мрувъе ыныкы эймэквъи ынкъам ивнин вэтгавтомгын: «Тэӈмигчирэтык, Лена, авнаӈыркылятка, ынӄэн энмэчевын коргаквыргын ымы ынпэвык. Наӄам, гымнан лыги, гыт лымӈэ нниӈвиӈигыт о´равэтльэты».
Лымӈэ ынӄэн айвэрэнма Елена Васильевна А´рэӈавытына-Кальантона ынкъам ынинэт ӈэвысӄэттумгырык натаӈкэтъонат ырык инэныйгулевыльыт кэлиныгйивэтыльыт Али Махмутович Пагава ынкъам ынин ӈэвъэн Ольга Михайловна, микырык ымы пэнинэт яаё грэп «Стеной стоит пшеница золотая…» ынкъам нэмыӄэй умэкэтыльэ ынӄэн наягъан. Анадырык ыргин кэлиныгйивэтыльу гитлин нэмыӄэй русильыӈэв Надежда Михеева.
Ынӄэн а´ӄантыяатыӈ!
Татьяна БАРДАШЕВИЧ, Иван ОМРУВЬЕ
gazeta@ks.chukotka.ru

Ко Дню округа, который мы отметим 10 декабря, Ассоциация коренных малочисленных народов Чукотки и Музейный Центр «Наследие Чукотки» в рамках полюбившегося многим землякам проекта «Рождённые в яранге» провели встречу-знакомство с ветераном труда, анадырским фельдшером с 40-летним стажем работы Еленой АРЕНАУТ-КАЛЯНТО.


В СЕМЬ ЛЕТ ХОЗЯЙКА ЯРАНГИ
– Я родилась в послевоенные годы в районе озера Майныгытгын (Большое озеро) Беринговского района в семье кочевых оленных чукчей, – рассказывает Елена Васильевна. – Так получилось, что мой отец Калянто после смерти первой жены – моей матери – женился второй раз. Однако с её стороны я никогда не замечала отличий в отношении к себе и родным детям: папа и его новая жена одинаково с любовью и вниманием воспитывали всех нас – пятерых ребятишек. А мы в свою очередь уже в шесть-семь лет по возможности во всём помогали взрослым. В памяти моей осталось, как с огромным удовольствием мы варили, прибирались в помещении и, можно сказать, уже тогда становились хозяйками яранги. Без этого невозможна нормальная жизнь в суровой тундре, и так меня воспитали родители, приучив трудиться с малых лет, а ещё красиво, удобно и тепло одеваться.
Героиня нашего рассказа хранит в памяти, что когда родители были живы, они часто вспоминали время коллективизации, о том, как близких отрывали от одной большой семьи, отправляя жить и строить колхозы в новые места. Так кровные родственники лишались возможности встречаться друг с другом, виделись разве что в зимнее время, когда могли на оленьих и собачьих упряжках съездить в гости друг к другу. Ведь в 50-е годы прошлого столетия в тундре не было другого транспорта. Летом такая возможность была только у тех, кто жил возле больших рек и мог спускаться по воде на плоту, как это, например, делалось, когда приходила пора отправлять детей в школу-интернат.

ДОБРЫЙ ДОКТОР И КОНФЕТЫ
– Ещё совсем маленькой я первый раз увидела Ивана Фёдоровича Прохоренкова, фельдшера, участника страшных боёв Великой Отечественной войны, который жил в последние годы в Анадыре. Чтобы маленькие пациенты не боялись его, доктора, он приманивал их на медосмотр конфетами, а потом начинал «колдовать» – смотреть наши зубки, уши... – продолжила Аренаут-Калянто. – С тех пор он запал мне в память – добрый, любящий всех человек и в то же время настоящий герой. А однажды Иван Фёдорович сказал мне, что когда я вырасту, то непременно стану медиком, как он. Как видите, его слова оказались судьбоносными, я стала фельдшером, окончив медицинское училище.
Благодаря этому многие жители Анадыря и Тавайваама с детства знают Елену Васильевну. Среди них Валентина Канле, Евгения Верещагина, Зинаида Кевев, Галина Теюлькут-Нотатынагыргина, и все они отзываются о ней как о прекрасном человеке.
– Несколько лет назад в селе Тавайваам был фельдшерско-акушерский пункт, где работала наша Елена Васильевна, – говорит педагог дополнительного образования Дворца детского и юношеского творчества Галина Нотатынагыргина. – Если кому-то нездоровилось, то в любое время суток по срочному вызову всегда приходила Елена Калянто, такой уж она человек – очень ответственная и внимательная ко всем пациентам и землякам. Словом, она всегда в строю и востребована!
Евгения Верещагина добавила, что от героини встречи никогда не услышишь крика или ворчания, поэтому к ней всегда приходили в ФАП и стар и млад.

ЛЮБИМЫЕ УЧИТЕЛЯ И ПШЕНИЦА…
Елену Васильевну корреспондент «КС» знает давно. Она немногословна, скромна. Недавно, встретив её на улице, спросил: «Куда идёшь?». «На работу», – ответила на ходу землячка. А потом, остановившись и вдруг почему-то смутившись, добавила, что ей как-то неловко до сих пор ходить на работу. Журналист немного опешил и спросил: «Почему?». Елена Васильевна: «Не знаю, может, потому что годы уже не те…», – задумчиво сказала она.
Подвижная, здоровая, очень опытная в деле – и вдруг такое говорит! Подошёл ближе к ней и заметил: «Хороший труд, Лена, никогда не был грехом, в любом возрасте. А ты, знаю, ещё и очень добрая, справедливая. Разве этого мало?!».
И ещё. В тот вечер Елена Васильевна Аренаут-Калянто с большой теплотой говорила о своих наставниках. Призналась, что в детстве было трудно выучить русский, однако благодаря учительнице Ксении Нуватагиной она постепенно вошла в учебный процесс и начала постигать язык. «Как же это было здорово – читать, писать и говорить по-русски!», – поделилась она своими детскими впечатлениями от учёбы.
Вместе с подругами наша землячка вспомнила добрым словом и других своих учителей – Али Махмутовича Пагава и его жену Ольгу Михайловну, которые привили им, коренным детишкам, любовь к русской культуре, а потом они с удовольствием спели песню, где есть такие слова: «Стеной стоит пшеница золотая по сторонам дорожки полевой…». Для многих участников встречи любимой учительницей стала и другая русская женщина – Надежда Михеева. Действительно, такие люди, как и наша героиня, не забываются!
Комментарии [0]

Для отправки комментария Вам необходимо войти или зарегистрироваться.

Новости

Новости

Чукотка

Опрос недели

Котировки

знач. изм.
РТС 18:51 1049.88 1.05%
USD ЦБ РФ 28/03 77.7325 -0.9898
EUR ЦБ РФ 28/03 85.7389 -0.2259

Погода

0...+2 Москва
+1...+3 Екатеринбург
+3...+5 Нижний Новгород
-1...-3 Новосибирск
+8...+10 Пятигорск
+6...+8 Ростов-на-Дону
0...+2 Санкт-Петербург
+8...+10 Симферополь
-1...-3 Хабаровск
-14...-16 Анадырь
-9...-11 Беринговский
-25...-27 Билибино
-8...-10 Лаврентия
-21...-23 Марково
-16...-18 Мыс Шмидта
-17...-19 Певек
-7...-9 Провидения
-13...-15 Эгвекинот

Подписка